regulamin

Wypożyczalnia kajaków kajakowo.com.pl oferuje:

– wypożyczenie kajaków z osprzętem, tj. wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi
– wypożyczenie innego sprzętu turystycznego znajdującego się w ofercie
– dowóz sprzętu w wyznaczone miejsce oraz jego odbiór po spływie (zgodnie z cennikiem)
– wypożyczający może odebrać sprzęt własnym transportem
– udostępnienie przystani kajakowej oraz pola biwakowego

„Wypożyczalnia kajaków kajakowo.com.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Wynajmującego. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z jego zgubieniem bądź zniszczeniem.”

1. Sprzęt znajdujący się w ofercie wypożyczalni kajakowo.com.pl jest jego własnością.
2. Wypożyczający podpisując umowę wynajmu kajaków potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt
3. Osoba wypożyczająca sprzęt wnosi opłatę za uzgodniony okres czasu wypożyczenia oraz podpisuje stosowne oświadczenie u wydającego sprzęt.
4. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt;
5. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrócenia sprzętu do wypożyczalni w stanie umożliwiającym jego natychmiastowe wypożyczenie. W innym przypadku Wypożyczający poniesie koszty za mycie kajaków;
6. Wypożyczalnia kajakowo.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań uczestników spływu/imprezy, w tym – wynikające z niepoprawnego używania wypożyczonego sprzętu.
7. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikające z ich działań, a w szczególności do pokrycia kosztów likwidacji ewentualnych szkód, w tym – uszkodzenia wypożyczonego sprzętu;
8. Za zniszczenie, zagubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania;
9. Wypożyczalnia kajakowo.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków uczestników spływu/imprezy, utratę zdrowia lub ich śmierć;
10. Kajak oraz inny sprzęt może wypożyczyć osoba pełnoletnia, posiadająca dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy) stwierdzający jej tożsamość. W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu;
11. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, ich zachowanie i ewentualne szkody;
12. Wypożyczalnia nie wypożycza sprzętu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
13. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z wypożyczalnią;
14. Rezerwację należy potwierdzić zaliczką w wysokości 35% kosztów wynikających z umowy, która musi być wpłacona co najmniej 10 dni przed datą realizacji usług, chyba że przyjęto inne ustalenia;
15. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w momencie odbioru sprzętu;
16. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Wypożyczalni.
17. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę zgodnie z cennikiem.

DOKUMENTY DO POBRANIA PRZED WYPOŻYCZENIEM